Objednávky, podmínky, GDPR

Způsoby objednání A podmínky

písemně nebo osobně

Osobně při Vaší poslední návštěvě

Facebook

.

Email

SMS

Více informací v levém menu - Kontakty

Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů Lenka Nemravová – (služby uvedené na www.lenkanemravova.com,  v provozovně Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc) a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů .

Provozovatel poskytuje kosmetické služby/manikúra a pedikúra/Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření, nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, Facebook, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít a neobjednávat se.

Objednávky služeb

 

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně při poslední návštěvě, PÍSEMNĚ  – Facebook, SMS, emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, SMS, osobně,  emailem nebo na Facebook stránkách studia, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření.

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtováno 50% objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, bude vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření , v čase na který je objednán. V případě většího zpoždění dle uvážení pracovníka, může být Vaše ošetření zrušeno.

Dárkové poukaz

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu.  Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

 • zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u ošetření
 • zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek
 • zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
 • zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu
 • zákazník se projevuje nevhodným či agresivním chováním
 

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech dle otevírací doby studia, v tomto případě otevřeno dle objednávek. Nejsme plátci DPH.

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

 

Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.7.2015.

Informace o zpracování osobních údajů

Jelikož zpracování osobních údajů nebereme na lehkou váhu, dovolte nám, abychom Vás informovali o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje v našem kosmetickém studiu zpracovávány. V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit na níže uvedených kontaktech.

 1. Lenka Nemravová, sídlo: Za Pilou 157, Bohuňovice 783 14, e-mail: lenanemravova@gmail.com, telefonní číslo: 731 815 493, (dále jen „Správce“) poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů souvisejících s jejich zpracováním.
 2. Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely poskytování služeb kosmetického studia (zejm. ošetření pleti, péče o ruce a nohy, depilace těla, úprava řas a přístrojová ošetření aj.) (dále jen „Služby“) a za účelem souvisejícím s poskytováním Služeb (evidence klientů, kontraindikace, ochrana právních nároků Správce, přímý marketing a další).
 3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je zejména:
  1. plnění smlouvy,
  2. souhlas se zpracováním zvláštních kategorií osobních údajů,
  3. a oprávněný zájem správce.
 4. Pro realizaci smlouvy o poskytování Služeb je nutné zpracovat tyto osobní údaje:
  1. jméno a příjmení,
  2. e-mailová adresa,
  3. telefonní číslo,
  4. veřejný facebookový profil,
  5. informace související s poskytováním služeb (historie návštěv, procedury, použité produkty).
 5. Na základě souhlasu subjektu údajů jsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zdravotním stavu (alergie a jiné zásadní informace o zdravotním stavu související s poskytováním služeb).
 6. Na základě oprávněného zájmu jsou zpracovávány osobní údaje za účelem přímého marketingu služeb a zboží stávajícím zákazníkům (dárkové poukazy, kosmetické produkty aj.).
 7. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou případné povinnosti předání osobních údajů plynoucí ze zákona. Osobní údaje nebudou předávány do třetí země.
 8. Správce nevyužívá služeb externích zpracovatelů. V případě, že by takových služeb do budoucna využil, pověří zpracovatele povinnostmi dle čl. 28 a násl. Nařízení.
 9. Správce bude osobní údaje zpracovávat a uchovávat po dobu trvání účelu zpracování specifikovaném v čl. 2 této informace, po skončení trvání účelu zpracování budou osobní údaje vymazány do 3 měsíců.
 10. Správce dále informuje subjekt osobních údajů o právu:
  1. na přístup k osobním údajům,
  2. požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů,
  3. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
  4. právu vznést u Správce námitku ohledně zpracování jeho osobních údajů.
 11. Dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého může subjekt podat stížnost na zpracování osobních údajů. Pokud by byly osobní údaje subjektů údajů porušeny, má Správce povinnost informovat subjekt údajů dle čl. 34 Nařízení.
 12. Správce si vyhrazuje možnost aktualizace této informace o zpracování osobních údajů. Aktuální verze bude dostupná na internetových stránkách Správce a v jeho provozovně. Prosíme, pravidelně se informujte o zpracování Vašich osobních údajů.

V Olomouci dne 19.09.2019